główna zawartość strony

Komunikat Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przedłużenia nauki zdalnej.

W związku z wprowadzeniem rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że przedłużona zostaje realizacja zadań szkoły w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 3 stycznia 2021r. Informuję również , że zmianie ulegają terminy klasyfikacji śródrocznej, tj.:

• 30 listopada 2020 r. – propozycje ocen śródrocznych

• 21 grudnia 2020 r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

• 22 grudnia 2020 r. – zakończenie pierwszego półrocza

Wyżej wymienione zmiany zostają wprowadzone w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez Premiera RP decyzjami dotyczącymi terminu ferii zimowych. Bardzo proszę o regularne sprawdzanie wiadomości wysyłanych na skrzynki w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły oraz wychowawcy klas.