główna zawartość strony

Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

link do Zapoczątkowuje pobieranie plikudokumentu

LINK DO RZĄDOWEJ STRONY -REKRUTACJA : Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty

Znak pisma: ŁKO.WNP.110z.5.2021.JO

Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, a także terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do szkół w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2022 r., w województwie łódzkim. Na podstawie art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 oraz z 2021 r. poz. 150)zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, a także w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2022 r., określa się terminy wyszczególnione w załączniku nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Łódzki Kurator Oświaty

Waldemar Flajszer